enfnews logo

فوری

اشتراک گذاری

فولاد مباركه تندیس برنزین سطح یك زبدگی دیجیتال را كسب كرد

به گزارش پترومتالز، شرکت فولاد مبارکه به عنوان تنها شرکت صنعتی در بخش زبدگی دیجیتال با یک پله ارتقاء نسبت به سال قبل به عنوان حرفه ای دیجیتال انتخاب شد و تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار فولاد، محمدیاسر طیب‌نیا مدیرعامل فولاد مبارکه در این خصوص گفت: این شرکت پس از گذشت 30 سال از فعالیت خود به جایگاه والائی دست یافته و امروز به عنوان یک صنعت استراتژیک و موتور محرک در توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش می‌نماید.

وی تصریح کرد: این شرکت در سایه الطاف الهی و با تکیه بر دانش و تجربه کارکنان فولاد مبارکه موفقیت_های زیادی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی کسب نموده و همانگونه که از آن انتظار می‌رود همواره به عنوان یک شرکت پیشتاز در بکارگیری و پیاده‌سازی الگوهای جدید مدیریتی و نظام های تعالی و بهره‌وری شناخته شده است همچنین با پشتوانه نیروهای توانمند داخلی و ظرفیت های موجود در کشور، به منظور ارتقاء مزیت های رقابتی و بهره‌وری بیشتر در مسیر پارادایم جدید اتقلاب صنعتی چهارم قدم گذاشته تا رسالت خود برای خلق آینده بهتر را ایفا نماید.

مدیر عامل فولاد مبارکه با بیان این که طرح تحول دیجیتال به عنوان یکی از اولویت های استراتژیک شرکت، نه تنها برای شرکت و ذینفعان آن، بلکه برای صنایع، دانشگاه ها، شرکت های دانش‌بنیان و جامعه علمی کشور خلق ارزش می‌نماید و افق های جدیدی از توسعه و پیشرفت صنعتی و علمی را پیش روی کشورمان قرار می‌دهد، افزود: تحول دیجیتال فقط یک تحول فناورانه نیست بلکه تغییری اساسی در نگرش به نحوه مدیریت کسب و کار و فرهنگ کار در سازمان است و لازم است تمامی واحدهای سازمان در این مسیر پرچالش و پیچیده مشارکت داشته باشند. در این راه فولاد مبارکه از هرگونه راهنمائی که بتواند در شناسائی مسیر درست حرکت کمک کند استقبال خواهد نمود و جایزه تحول دیجیتال به عنوان یک مرجع رسمی در این حوزه می‌تواند در شناسائی نقاط قوت و ضعف سازمان مثمرثمر می‌باشد.

طیب‌نیا ضمن تبریک این موفقیت به خانواده فولاد مبارکه اضافه کرد: این شرکت با توکل به خداوند متعال با قوت بیشتر برنامه‌های خود در مسیر تحقق دستاوردهای مورد انتظار از تحول دیجیتال را با همت مدیران و کارکنان خود پیگیری و در این راه از تمامی ظرفیت های داخلی بهره‌برداری خواهد نمود.

در همین زمینه و در ادامه مطلب، معاون تکنولوژی، مدیر سیستم ها و فناوری اطلاعات، رییس تحول دیجیتال و تکنولوژی های عملیاتی و رییس سیستم های مدیریت کیفیت و سرآمدی فولاد مبارکه به بیان دیدگاه های خود پرداختند، که می خوانید؛

محمد ناظمی هرندی معاون تکنولوژی فولاد مبارکه:
ماموریت فولاد مبارکه، شرکتی مسئولیت‌پذیر برای خلق آینده بهتر

فولاد مبارکه ماموریت خود را “شرکتی مسئولیت‌پذیر برای خلق آینده بهتر” تعریف کرده است که جهت تحقق آن مسیر پر چالشی که با دشواری های ویژه همراه است، را پیش رو دارد. یکی از این دشواری های این مسیر اجرای صحیح طرح تحول دیجیتال فولاد مبارکه متناسب با فرهنگ و  استراتژی های آینده فولاد مبارکه می باشد که از سال 1399 شروع شده است و برای دستیابی به آن پروژه ها و اقدامات و فعالیت های ساخت یافته ای تعریف و در حال اجرا می باشد.

طرح تحول دیجیتال می تواند به فولاد مبارکه در زمینه توسعه فناوری و نوآوری و همچنین پایداری در توسعه کمی و کیفی متوازن خود کمک شایانی نموده و جهت گیری های آینده تکنولوژی های فناوری اطلاعات و عملیات را تعیین نماید.

فولاد مبارکه همواره در چارچوب الگوهای مدیریتی به صورت نظام مند و یکپارچه در کل سازمان حرکت نموده و حضور در جوایز مختلف جهت سنجش بلوغ سازمانی در مسیر رشد و تحقق یکی از مقاصد استراتژیک آن که “جهان تراز بودن” است، می باشد.

اخذ تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال را به همه همکاران بلند همت شرکت تبریک می گویم. به یقین این دستاورد مهم با توجه به مدت زمانی که فولاد مبارکه در مسیر پیاده سازی انقلاب صنعتی 4 به عنوان یک شرکت پیشرو در میان همه شرکت های صنعتی بزرگ و کوچک در ایران شروع به فعالیت نموده قابل ستایش و ارزشمند می باشد.

امیرگودرزی مدیر سیستم ها و فناوری اطلاعات:
عضویت در باشـگاه جهانی فانـوس دریایـی یکی از اهداف اسـتراتژیک فولاد مبارکه

انقلاب چهـارم صنعتـی و تحـول دیجیتـال در صنعـت فـولاد از موضوعـات مهـم و کلیـدی در سـند اسـتراتژی های فـولاد مبارکـه هسـتند. این شرکت طـرح تحـول دیجیتـال و هوشمندسـازی را از مـرداد مـاه 1399 بـه منظـور خلـق ارزش هـای جدیـد و تنـوع در محصـولات، کاهش هزینه‌ها و نوآوری در خدمات آغاز نموده است.

در ایـن راسـتا فـولاد مبارکه براسـاس سـند نظـام ارزش آفرینـی خـود و در راسـتای چشـم‌انداز «سـازمانی جهـان تـراز»، مقصدی اسـتراتژیک تحت عنوان عضویت در باشـگاه جهانی فانـوس دریایـی را بنـا نهاده اسـت. ره نگاشـت طرح تحـول دیجیتال فـولاد مبارکـه بـه منظـور تحقـق مقصـد اسـتراتژیک ترسـیم شـده بـا شـعار «فولاد فردا، هوشـمند از سـنگ تا رنگ» در قالب یک سـفر پنج سـاله از سـال 1399 و با ورودی هـای روندهای جهانـی صنعت فولاد، چالش هـای موجـود و در نظـر گرفتـن فناوری های کلیدی توانمندسـاز صنعـت 4.0 ماننـد پردازش ابـری، هوش مصنوعـی، واقعیت افزوده، واقعیـت مجـازی، کلان داده، بلاکچین، تحلیل داده اینترنت اشـیاء و … تـا افـق 1404 شروع شده اسـت. در جهـت پیاده‌سـازی و اجـرا نمـودن رهنگاشـت، سـبد پروژه‌هـای تحـول دیجیتـال فـولاد مبارکـه تشـکیل گردید که در مراحل بعد تعداد نهایی پروژه‌ها به 33 مورد افزایش یافت. در حال حاضر این پروژه‌ها توسط تیم های مختلف در سطح شرکت در حال مدیریت و راهبری می باشند. البته با توجه به وضعیت امنیت سایبری در فضای امروز کشور و حتی تهدیدهای امنیت سایبری در سطح بین الملل لازم است که حرکت در مسیر اجرای این پروژه ها با اطمینان بیشتر و در نظر گرفتن جوانب امنیتی هر پروژه انجام پذیرد.

مهدی اشرفی رییس تحول دیجیتال و تکنولوژی های عملیاتی:
انتخاب شرکت فولاد مبارکه به عنوان تنها شرکت صنعتی در بخش زبدگی دیجیتال

جایزه تحول دیجیتال مدل 20200 به منظور اندازه گیری بلوغ  دیجیتال شرکت ها و بنگاه های کسب و کار در 10 معیار و 3 بخش رهبری دیجیتال، نوآوری دیجیتال و زبدگی دیجیتال همه ساله در سطح ملی برگزار می‌گردد. معیارهای دهگانه این جایزه کلیه ابعاد تحول دیجیتال شامل استراتژی، حکمرانی، سرمایه‌های انسانی، فرهنگ و مهارت، مشتریان، فرآیندها، مدل کسب و کار، نوآوری، فناوری و داده‌محوری را پوشش داده و  عملکرد یک سازمان در حوزه تحول دیجیتال را نه تنها از بعد فناورانه بلکه از بعد تأثیرگذاری بر دیگر جنبه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. جایزه مذکور در بخش زبدگی دیجیتال شامل 5 سطح مبتدی ،جوینده، رهسپار، حرفه ای و زبده دیجیتال می باشد. شرکت فولاد مبارکه به عنوان تنها شرکت صنعتی در بخش زبدگی دیجیتال با یک پله ارتقاء نسبت به سال قبل به عنوان حرفه ای دیجیتال انتخاب گردید.

کسب این عنوان با وجود عمر کوتاه طرح تحول دیجیتال در فولاد مبارکه در سایه تلاش و همت همکاران در بخش های مختلف شرکت حاصل گردیده و فولاد مبارکه را به عنوان شرکتی پیشرو و الگو در جهت حرکت به سمت انقلاب صنعتی 4.0 معرفی می‌نماید.

علی کیانی رییس سیستم های مدیریت کیفیت و سرآمدی
اهتمام مستمر کارکنان برای موفقیت در مسیر استقرار مفاهیم انقلاب صنعتی 4.0

شرکت فولاد مبارکه برای دومین سال پیاپی در ششمین دوره ارزیابی جایزه تحول دیجیتال که توسط چهار نفر از اساتید دانشگاه و متخصصین این موضوع در تاریخ 6 شهریور ماه به صورت حضوری برگزار گردید، شرکت نمود. این مسیر برای آمادگی هر چه بهتر با توجه به بازخورد کسب شده از شرکت در این جایزه در سال 1400 طی شد. به نحوی که فایل های آموزشی و نکات مهم دبیرخانه که در معیارها و شاخص های مرتبط تهیه شده بود، در اختیار کارگروه مدیریتی مربوط قرار داده شد.

پس از آن انجام خود ارزیابی بر اساس مدل بلوغ 20200 قرار گرفت و با توجه به مفاهیم ارائه شده علاوه بر پروژه های جاری در حوزه تحول دیجیتال، 12پروژه درحوزه بهبود توانمندسازها در معیارهای مدل 20200 تعریف و همچنین سطح شرکت در هریک از شاخص ها تعیین و مستندات مربوطه توسط اعضای کار گروه ها تهیه گردد که برای این مهم بیش از 250 نفر ساعت زمان صرف گردید.

 

کسب این افتخار حاصل مشارکت همه همکاران پر تلاش در شرکت در کمیته های تحولی مختلف بوده است که از همه عزیزان صمیمانه قدردانی می نمائیم.

Print Friendly, PDF & Email

لینک کوتاه:

https://enfnews.com/?p=6442

بر چسب ها

مقالات مرتبط

تبادل نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 1 =