فلاح اعلام کرد : این قرارداد در خصوص اجرای عملیات باطله برداری و استخراج برای شرکت سنگ گوهر ایران زمین بوده است.

وی اشاره کرد: این قرارداد برای دوره یکساله چهارم از یکم فروردین تا 29 اسفند 1402 بوده است.

فلاح اضافه کرد: طرح استخراج سالانه حدود 90 میلیون تن است.

وی اظهار کرد: قیمت و جمع کل عملکرد حجمی و برآورد ریالی عملیات بخش معدن در سال 1402 43 هزار و 975 میلیارد و 254 میلیون ریال بوده است.